Trelleborgs kommun har nu ett första samrådsförslag till ny detaljplan för området kring Granhyddan färdigt. På grund av pågående pandemi kommer man inte att anordna ett samrådsmöte som annars är brukligt. Plankarta för området finns att se i skyltfönster på Algatan 5 i Trelleborg. Plankarta och samtliga planhandlingar finns att ladda ner från kommunens hemsida, se länkar nedan.

Under tiden 15/6-13/7 kan du som är fastighetsägare i Lilla Beddinge inkomma med skriftliga synpunkter. Endast skriftliga synpunkter beaktas och besvaras och endast den som skickat in skriftliga synpunkter har rätt att överklaga Samhällsbyggnadsnämndens senare beslut.

Detaljplanen är en fortsättning på den designdialog som startade för några år sedan och berör alla som har bostadsort Beddingestrand oavsett om man bor här året runt eller är fritidshusägare.

Detaljplanen innebär i korthet att:

  • Granhyddan och rotundan blir kvar
  • Campingen försvinner helt
  • Fyra längor med rad-/kedjehus, max 7 meter byggnadshöjd, uppförs väster om rotundan
  • Två flerbostadshus med lägenheter, max 10 meters byggnadshöjd, uppförs norr om rotundan
  • Parkeringsplatser byggs i anslutning till bostäderna samt väster om Fjällskivlingvägen

LÄNKAR TILL DOKUMENT FÖR NERLADDNING:

Synpunkter skickas till (ange diarienummer PL-2019-7):

Trelleborgs kommun
Rådhuset
231 83 Trelleborg

Epost: samhallsbyggnad@trelleborg.se