Från och med 10/8 är det förbjudet att elda utomhus i Trelleborgs kommun. Detta meddelade kommunen igår med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare), samt pyroteknik och så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser. Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Det är tillåtet att grilla med kol, briketter och gas på egen tomt med grillar på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Observera att engångsgrillar INTE får användas.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

Förbudet gäller från och med den 10 augusti 2020 och tills vidare.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Uppdateringar om eldningsförbudet hittar du på kommunens hemsida.