Vid Beddingestrand utreder Trelleborgs kommun problem med översvämning till följd av höga havsnivåer och kommer att ta fram förslag på lämpliga åtgärder. I samband med det arbetet vill man ha hjälp från allmänhet och boende. Du som bor eller vistas vid stranden har unika kunskaper om platsen som man hoppas att du vill dela med dig av.

Trelleborgs kommun bjuder in till två digitala workshoppar:

  • 18 november 2021 – presentation av projektet och gruppdiskussioner
  • Januari 2022 – presentation av åtgärdsförslag och diskussion

Din kunskap är viktig

Delar av Beddingestrand är utsatt för översvämningsrisk i samband med stormar och höga vattenstånd i havet. På kommunledningsförvaltningen arbetar man tillsammans med konsultföretaget Sweco för att analysera riskerna och ta fram lämpliga åtgärder för översvämningssäkring.
För att det ska bli så bra som möjligt vill kommunen höra vad du vet om stranden och ge dig möjlighet att påverka utformningen av åtgärderna. Vad är bra? Vad är mindre bra? Hur hade du önskat att det varit?

Du är välkommen att diskutera åtgärder mot översvämning i Beddingestrand torsdagen 18 november klockan 18.00–19.30 med uppföljning i januari 2022.

På mötet kommer även tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen att berätta om kommunens samrådsförslag för tematiskt tillägg till kommunens översiktsplaner gällande stigande hav och översvämning samt svara på frågor om det långsiktiga perspektivet.

För att så många som möjligt ska kunna delta bjuder Trelleborgs kommun in till digitala träffar istället för fysiska. Man kommer använda sig av programmet Zoom. Det kan kännas som en utmaning för några, men man hoppas på din förståelse och att du i så fall kan få hjälp av någon i din närhet.

Så här anmäler du dig

Skicka e-post till johannes.hagstrom@trelleborg.se och meddela att du vill delta. Är ni flera personer som vill delta via egna e-postadresser, ange samtliga personers namn och e-postadresser. Därefter återkommer kommunen med en bekräftelse på din anmälan. I god tid innan workshoppen skickas ett e-brev med en länk till det digitala mötet och instruktioner för hur du går till väga för att delta.

Din anmälan måste var inne senast den 16 november.

Bakgrund

Trelleborgs kommun har en kuststräcka på över trettio kilometer. Effekterna av ett förändrat klimat innebär för Trelleborgs del bland annat att hänsyn behöver tas till stigande hav, erosion, dagvattenhantering med ökade skyfallsmängder samt stigande vatten i åarna.
Kommunen har en ambition att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.

Du hittar mer information på Trelleborgs kommuns hemsida.